Logowanie

Lost your password?
Back to Top
//www.yem.com.pl/wp-content/uploads/2016/05/yem-baner-regulamin.jpg
//www.yem.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/yem-icons.png

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Zamawiający ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemneji kierowane na adres Sprzedającego (sklep@yem.com.pl). W przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer
mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:
YEM Magdalena Hałajczak
ul. Naramowicka 203 B lok. 2
61-611 Poznań

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem .... zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:
YEM Magdalena Hałajczak
ul. Młodzieżowa 9/13
77-220 Koczała
email: sklep@yem.com.pl
numer konta bankowego: Idea Bank 26 1950 0001 2006 0995 4816 0001

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem
www.yem.com.pl/cennikdostaw

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami
i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym.

8.1. osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca nieograniczone niczym prawo do podejmowania czynności cywilno-prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.2. Osoby które nie ukończyły 18-tego roku życia lub podające fałszywe dane, celem dokonania zakupu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w ramach obowiązującego prawa.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Zamawiającego.

12. Konsument - Konsument składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym.

12.1. osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca nieograniczone niczym prawo do podejmowania czynności cywilno-prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednioz jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.2. Osoby które nie ukończyły 18-tego roku życia lub podające fałszywe dane, celem dokonania zakupu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w ramach obowiązującego prawa.

13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Zamawiającego.

14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym zamawiający lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.yem.com.pl/platnosc

16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.yem.com.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może złożyć zamówienie.

23. Sprzedający:
Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.yem.com.pl jest firma: YEM Magdalena Hałajczak, ul. Młodzieżowa 9/13, 77-220 Koczała. NIP 8431364722, REGON 363309727, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3fe00315-9908-46cc-8c85-77bf813548c3
Bank: Idea Bank 26 1950 0001 2006 0995 4816 0001

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Zamawiających.

26. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

27.1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
27.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Zamawiającego,

27.3. nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

27.4. została Zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym;

27.5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

27.6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Zamawiającego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu
lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

29. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj
płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Zamawiającego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu www.yem.com.pl lub mailowo: sklep@yem.com.pl, realizowane są na terenie całego kraju oraz na specjalne życzenie Zamawiającego poza nim, na podstawie indywidualnie ustalonych warunków.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. W sklepie www.yem.com.pl i jego podstronach obowiązują ceny produktów wskazane na jego stronach internetowych z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.

6. Stosowane w sklepie rabaty ogólne oraz indywidualne i promocje - sumują się.

7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

8.1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

8.2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.

9. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Zamawiający poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

11. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera, Mozifla Firefox lub Safari - jednocześnie dbając o komfort korzystania ze strony, wszelkie zaobserwowane ewentualne błędy proszę zgłaszać na adres sklep@yem.com.pl co pozwoli nam na ich szybkie usunięcie.

12. Zamawiający może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Zamawiający
powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Zamawiającego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Zamawiający ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

13. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sklep www.yem.com.pl zobowiązuje się przenieść na zamawiającego prawo własności do zakupionego produktu/ów i wydać mu go drogą wysyłki lub przy odbiorze osobistym, a Zamawiający zobowiązuje się ów produkt/y odebrać i zapłacić www.yem.com.pl ustaloną cenę.

2. Zamawiający chcący dokonać zakupu w sklepie www.yem.com.pl, celem dokończenia realizacji zamówienia proszony jest o podanie niezbędnych danych:

2.1. Adresu pocztowego.

2.2. Telefon kontaktowy.

2.3. Wybór sposobu odbioru/dostawy.

2.4. Wybór formy płatności: pobranie, przelew (w tym płatności przy odbiorze osobistym).

2.5. Adres e-mail na który będzie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2.6. Ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (brak danych do faktury wiąże się jednoznacznie z wystawieniem przez sklep www.yem.com.pl paragonu, faktury imiennej – potwierdzające sprzedaż towarów)

3. Zamówienia można złożyć:

3.1. Poprzez zamówienie złożone na stronie www.yem.com.pl dodając wybrane przez siebie produkty do koszyka a następnie zatwierdzając pozycje znajdujące się
w koszyku do realizacji.

3.2. Mailowo: sklep@yem.com.pl

4. Zamówienia emailowe i online dokonywane za pośrednictwem sklepu www.yem.com.pl można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep nie realizuje
zamówień w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia (podając dane wymienione w §3.2
Zawarcie umowy i realizacja).

6. Zamawiający posiadający adres e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. YEM zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości wynikających np. z podejrzenia podania fałszywych danych; osoba zamawiająca pozostaje niepełnoletnia.

9. Sklep www.yem.com.pl zastrzega sobie prawo do każdorazowego dodatkowego potwierdzenia zamówienia u Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną.

10. Zamawiający ma prawo dokonać zmian w złożonym zamówieniu, pod warunkiem, że nie zostało ono już, co najmniej, przygotowane do nadania.

11. Zmian można dokonać telefonicznie lub mailowo.

12. Każda zmiana pociąga za sobą możliwą zmianę ostatecznych warunków realizacji, w tym finansowych, o czym Klient zostanie poinformowany w osobnym mailu.

13. Celem sfinalizowania realizacji zamawiający musi potwierdzić ostateczne warunki realizacji.

14. Każdy towar wysyłamy w terminie do 3 dni roboczych, od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego co powinno nastąpić w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego, lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki. W ramach możliwości produkty będą dostarczane w czasie krótszym, ewentualne wydłużenie terminu dostawy, będzie każdorazowo komunikowane Zamawiającemu i będzie realizowane za jego wiedzą i zgodą.

15. Realizacja zamówienia Zamawiającego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

16. Czas dostawy może być uzależniony od dostępności danego produktu na stanie lub wybranej formy dostawy.

17. Zamawiający będzie każdorazowo powiadamiany o terminie dostawy, drogą mailową lub poprzez sms.

18. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – jednocześnie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie nam wszelkich wad i uszkodzeń, co na pewno przyśpieszy i usprawni proces reklamacji.

§4 Brak towaru na stanie

1. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

2. Opcjonalnie pracownik sklepu www.yem.com.pl zaproponuje Zamawiającemu produkt alternatywny lub realizację zamówienia bez brakującego produktu, co
przyśpieszy termin realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ma prawo wybrać wariant realizacji zamówienia, w tym zrezygnować z niego w całości lub części, bez ponoszenia żadnych kosztów.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik (Wzór formularza odstąpienia od umowy) do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem (Formularz zwrotu) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Zamawiający ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Zamawiający odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Zamawiającego zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Zamawiającemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Zamawiającemu zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

12.1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

12.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

12.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

12.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

13. Sklep www.yem.com.pl przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

§6 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Zamawiających z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Zamawiającym jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

4. Zamawiający jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

4.1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

4.2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Zamawiający, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

6. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Zamawiający jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

7.1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

7.2. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Zamawiający może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Zamawiającego byłoby nadmiernie utrudnione, zamawiający obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Zamawiający jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt. 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

14.1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

14.2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

14.3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

14.4. żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Zamawiającego.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu.

16. Roszczenie Zamawiającego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu.

17. W przypadku, kiedy określony przez Zamawiającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §6 pkt. 15-17 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Zamawiającemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §6 pkt. 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Zamawiającego wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

3. Zamawiający przekazują swoje dane osobowe www.yem.com.pl w sposób dobrowolny.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez  sklep w zakresie określonym przy wyrażeniu zgody przez Zamawiającego lub osób zainteresowanych ofertą.

6. W przypadku zaznaczenia tylko opcji akceptacji Regulaminu, przekazane dane osobowe będą użyte w celu realizacji transakcji handlowej, wewnętrznych analiz działalności sklepu, obsługi ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń.

7. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub dodania swojego adresu e-mail do biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych produktów dostępnych w sklepie, takich jak: wysyłanie informacji o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, informacji o produktach, informacji dotyczących funkcjonowania sklepu, itp.

8. Osoby przekazujące swoje dane osobowe mają prawo do ich kontroli, a w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, wykasowania z bazy, a także innych czynności przewidzianych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

9. Sprzedawca na swojej stronie internetowej www.yem.com.pl używa narzędzi w postaci ‘ciasteczek’ (tzw. Cookies).

10. Przeglądając stronę www.yem.com.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności www.yem.com.pl. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek na twoim komputerze lub innym urządzeniu, na którym przeglądasz stronę, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z odwiedzania naszego sklepu.

§8 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Zamawiającego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa
w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Zamawiający będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Zamawiającego w zakładce regulamin (www.yem.com.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Zamawiającego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Zamawiający uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Zamawiający wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

//www.yem.com.pl/wp-content/uploads/2016/05/yem-zdrowe-jedzenie.jpg
//www.yem.com.pl/wp-content/uploads/2016/05/yem-bez-glutenu.jpg

Producenci

  

yem-visa

Stwórz listę ulubionych produktów

klikając na ikonkę

Lista ta pomoże Tobie szybciej
zrobić u nas zakupy

Zacznij teraz

ZALOGUJ SIĘ >

Nie masz konta? Założysz je tutaj